หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
 
 


โครงการบีเจซีครูไทยของแผ่นดิน (02/09/2014)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมากว่า ๑๓๒ ปี ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกวันของผู้บริโภค โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์  และด้วยสำนึกในคุณของแผ่นดินที่ให้โอกาสบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจและเจริญเติบโต    มาอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ  จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนแก่สังคม ด้วยการดูแลใส่ใจชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ได้ถือปฏิบัติเสมอมา
 
              สำหรับปี ๒๕๕๗ บีเจซี ได้ริเริ่มโครงการเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณครู ผู้เสมือนแม่คนที่สองและผู้ที่ทุ่มเทในการเฝ้าอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญของชาติ  ในชื่อโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกที่เปิดกว้าง  สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ รวมถึงการให้กำลังใจและยกย่องเชิดชูครู เพื่อยกระดับและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คุณครูผู้ทุ่มเทและเสียสละในการสร้างอนาคตให้ประเทศ ซึ่งบีเจซี ได้วางแผนงานโดยคำนึงถึงผลระยะยาวในอนาคตด้วยกิจกรรมที่สร้างพลังและแรงบันดาลใจในอาชีพ การเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เปิดโลกทัศน์เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้ครูไทยสามารถต่อยอด สร้างสรรค์และรวมถึงการถ่ายทอดสู่นักเรียนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเฟ้นหาครูผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดีในสังคมไทย โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณครูเพื่อให้เป็น “ครูต้นแบบ” และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกคุณครูทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  ซึ่งทำให้โครงการมีความน่าเชื่อถือและสามารถส่งมอบคุณค่าแก่ครูไทยได้อย่างแท้จริง 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
(NEW) กำหนดการแคมป์อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ DOWNLOAD
หลักเกณฑ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ DOWNLOAD

ใบสมัครกิจกรรมครูต้นแบบ DOWNLOAD
ใบสมัครแคมป์โครงการ บีเจซี DOWNLOAD

 

หน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader