หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
   
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการขาย
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
บริษัท บีเจซี ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
บีเจซี โลจิสติกส์
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม)
   
 
 


บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เดิมชื่อบริษัท สยามสแน็ค จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหุ้นกับบริษัท เป๊ปซี่ โค อิงค์ ของสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมด และมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาทในปัจจุบัน

บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้นำของ 3 ส่วนแบ่งตลาดหลักๆ ในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวคือ กลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบ กลุ่มข้าวอบกรอบ และกลุ่มขนมขึ้นรูป นโยบายของบริษัทคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากผลิตผลทางการเกษตรที่สดใหม่เช่น มันฝรั่ง มันเทศ ข้าวโพด และข้าว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศและส่งผลให้สัดส่วนทางการตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค

ความสำเร็จของบริษัทฯ เห็นได้อย่างชัดเจนจากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว พร้อมกับการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในตลาดรวมไปถึงการขยายธุรกิจส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทล้วนมาจากคุณภาพสินค้า นวัตกรรมใหม่ๆ การควบคุมราคาสินค้า และการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างของตราสินค้าให้มีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย บริษัทได้นำระบบมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ISO22000 GMP HACCP ISO9001:2008 ISO1002:2004 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย OHSAS18001 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ THS24000:2552 มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อรับประกันและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

ปี 2555 เป็นปีที่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จากัด ได้เปิดดาเนินกิจการมาครบรอบ 30 ปี จึงนับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทของเราได้เติบใหญ่ขึ้นและเป็นบริษัทชั้นำที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมา บริษัทได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเช่น เทสโต รสปูอบหม้อดิน รสข้าวผัดปู รสปูจี่ล้านนา รสก้ามปูผัดพริกแกงใต้ และเทสโต Dipa Chip การออกใหม่ของสาหร่ายทอดกรอบโดโซะรสออริจินัล และรสฮ๊อต แอนด์ สไปซี่ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัทโออิชิ (OISHI) ให้เป็นผู้ผลิตสาหร่ายทอดกรอบโอโนริ (ONORI) เพื่อออกวางตลาดและจัดจำหน่ายในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวน การผลิตและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลักดันขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรม TPM (Total Productive Management) หรือการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการขยายห้องเย็นเก็บมันฝรั่งที่เชียงรายเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจมันฝรั่งและได้เปิดให้บริการ รับฝากสินค้าทางการเกษตรจากลูกค้าในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวมันฝรั่งอีกด้วย

       
สินค้าและบริการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Awards and Certification

Business Contact

       


 สินค้าและบริการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินการผลิต ทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว

“เทสโต” – มันฝรั่งทอดกรอบ
   
“ปาร์ตี้” – มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล และข้าวโพดเคลือบเนยคาราเมล
   
“แคมปัส” – ขนมอบกรอบ เคลือบรสช็อคโกแลต
   
“โดโซะ” – ข้าวอบกรอบปรุงรส
   
“ไบตี้” - ขนมอบกรอบ
   

 Awards and Certification

บริษัทได้ยึดมั่นในการจัดหา และคัดเลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด มาผ่านขั้นตอนการผลิตที่ถูกควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้นำระบบคุณภาพต่างๆ มาพัฒนาเพื่อรองรับคุณภาพสินค้า และการควบคุมคุณภาพให้ถูกสุขลักษณะให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 รับรองโดยสถาบัน SGS, NAC (The National Accreditation Council of Thailand) และ UKAS (United Kingdom Accreditation Services)
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร HACCP รับรองโดยสถาบัน SGS
ระบบ GMP (มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร) รับรองโดยสถาบัน SGS และกระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท ได้มีการลงทุนและพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เพื่อให้มีขบวนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพระดับสากล

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ TQM อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 กับสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทมีระบบคุณภาพและการจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใบรับรองต่างๆ อีกมากมาย อาทิ รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ใบรับรองโรงงานสีขาวระดับสูงสุด และใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตามลำดับอีกด้วย

 

 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัท จะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ และบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเป็น ก๊าซปิโตเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas – LPG) ทั้งหมด และสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซธรรมชาติได้ในอนาคตเมื่อก๊าซธรรมชาติเข้าถึงโรงงาน

ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสังคมและชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โครงการ “ปลูกป่าชายเลนถวายพระเกียรติ”

 Business Contact

คุณสุรพล พัฒนพงศานนท์            
ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์: (66)0-2313-1470
โทรสาร: (66)0-2313-1031
อีเมล์: SurapolP@bjc.co.th
Website: http://www.bjcfoods.co.th/
     
 
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด       

225/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

     
 
สำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเกษตร จังหวัด เชียงใหม่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
368/2 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

หน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader